S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

OBCHODNÉ PODMIENKY » Všeobecné obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Článok I: Všeobecné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti DOMTEX s. r. o., Štefaniková 3794, 08501 Bardejov, IČO: 52007359, IČ DPH: SK2120859642 (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom eshopu na internetovej stránke pozvankynasvadbu.sk. OP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom eshopu.

 

Kontaktné údaje:

IBAN: SK82 7500 0000 0040 2652 3860

tel.: +421 948 129 100

e-mail: eshop@pozvankynasvadbu.sk 

 

Článok II: Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov Kupujúcim.

Tieto sú:

a) meno a priezvisko (resp. obchodné meno) Kupujúceho

b) dodacia a/alebo fakturačná adresa

c) IČO, DIČ, IČ DPH v prípade právnických osôb

d) aktuálny kontakt (emailová adresa, telefónne číslo)

e) Identifikátor tovaru (môže ísť o názov, alebo kód tovaru)

f) Množstvo objednávaného tovaru

Ak objednávka nebude obsahovať niektorý z vyššie požadovaných údajov, Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho za účelom ich doplnenia.

Objednávka vytvorená v eshope a odoslaná Kupujúcim sa až do potvrdenia Predávajúcim považuje za návrh kúpnej zmluvy, ktorý je záväzný. Za potvrdenie objednávky Predávajúcim sa považuje odoslanie notifikačného emailu so súhrnom objednávky, ktorý obsahuje výpis objednaného tovaru, sumu určenú na úhradu a identifikačné údaje Kupujúceho. Predávajúci nezaručuje doručenie notifikačného emailu do priečinka doručených správ. Kupujúci je povinný skontrolovať aj iné priečinky svojho adresára, napríklad spam.

V prípade, že Kupujúci zistí v notifikačnom emaili nezrovnalosti v objednávke, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom emailu eshop@pozvankynasvadbu.sk, alebo telefonicky na čísle +421 948 129 100.

Prijatím objednávky a zaslaním notifikačného emailu došlo medzi Predávajúcim a Kupujúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy, z ktorej vyplývajú pre obe strany tieto záväzky:

 • dodať Kupujúcemu tovar v dohodnutej cene, kvalite a množstve
 • dodať Kupujúcemu tovar na dohodnuté miesto dodania v dohodnutom termíne
 • záväzok Kupujúceho prevziať tovar
 • záväzok Kupujúceho zaplatiť dohodnutú sumu dohodnutým spôsobom

Kupujúci súhlasí s povinnosťou zaplatiť sumu za objednaný tovar a svoj súhlas potvrdzuje pri odosielaní objednávky, ktorú odošle tlačidlom “objednať s povinnosťou platby”.

Akákoľvek zmena objednávky po jej potvrdení Predávajúcim je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dohodnutého termínu dodania tovaru, či za iné škody, ktoré spôsobil Kupujúci nesprávnym, alebo neúplným uvedením všetkých požadovaných údajov pri vytváraní objednávky.

 

Článok III: Dodacie podmienky

 

Objednaný tovar predávajúci expeduje v čo najkratšom možnom čase od potvrdenia objednávky v závislosti od aktuálnej dostupnosti objednaného tovaru a podľa svojich prevádzkových možností.

Predávajúci obvykle expeduje objednaný tovar do 15 pracovných dní, maximálne do 30 kalendárnych dní. V prípade, že lehota na dodanie tovaru prekročí 30 kalendárnych dní, Predávajúci o tejto skutočnosti upovedomí Kupujúceho emailom alebo telefonicky a informuje ho o predĺžení dodacej lehoty.

Kupujúcemu vzniká nárok na odstúpenie od zmluvy, ak objednaný tovar nebol dodaný ani v tejto predĺženej dodacej lehote. Predávajúci je povinný vrátiť do 14-tich dní kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak táto už bola zo strany Kupujúceho uhradená.

V prípade, že Predávajúci nemôže, alebo nie je schopný vôbec dodať objednaný tovar, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho emailom alebo telefonicky a dohodnúť sa s ním na náhradnom plnení, ktoré môže spočívať:

 • v dodaní náhradného tovaru, ktorý je vlastnosťami podobný pôvodne objednanému tovaru
 • vo vrátení kúpnej ceny na účet Kupujúceho, ak táto už bola Kupujúcim uhradená

V deň odoslania objednávky je Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom emailu alebo SMS správy na telefónne číslo, ktoré uviedol v objednávke.

Tovar je zasielaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako svoju dodaciu adresu. Osobný odber v sídle Predávajúceho nie je možný.

Kupujúci je kuriérskou službou informovaný o termíne dodania objednávky. Ak Kupujúcemu tento termín nevyhovuje, náhradný termín doručenia si dohodne priamo s kuriérskou spoločnosťou.

Ak sa Kupujúci v avizovaný deň dodania tovaru nenachádza na určenej adrese a nie je ho možné zastihnúť ani telefonicky na čísle, ktoré uviedol v objednávke, pričom o plánovanom doručení, ako aj o možnosti zvolenia náhradného termínu doručenia bol informovaný prostredníctvom SMS správy odoslanou kuriérskou spoločnosťou, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorú týmto konaním spôsobil predávajúcemu.

Náklady na opätovné doručenie tovaru Kupujúcemu hradí Kupujúci.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, v ktorom je tovar zabalený a podpísať doklad o prevzatí tovaru. V prípade, že Kupujúci zistí pri preberaní tovaru, že obal je poškodený, je povinný spísať s kuriérskou spoločnosťou zápisnicu o zistených poškodeniach a následne informovať o tejto skutočnosti aj Predávajúceho.

Predávajúci nie je povinný uznať neskoršiu reklamáciu, ak kupujúci prevezme tovar aj napriek poškodenému obalu. Za poškodený obal sa považuje viditeľne poškodená a/alebo otvorená obálka / balík.

Za poškodenie tovaru počas prepravy je zodpovedná kuriérska služba.

Kupujúci je povinný po prebratí tovaru skontrolovať, či sa dodaný tovar zhoduje s objednávkou typovo aj kvalitatívne a či nie je poškodený prepravou aj napriek tomu, že obal neobsahuje žiadne viditeľné znaky poškodenia.

Ak Kupujúci zistí akékoľvek nezrovnalosti, je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho emailom na adrese eshop@pozvankynasvadbu.sk alebo telefonicky na čísle +421 948 129 100

 

Článok IV: Cenové podmienky

 

Kúpna cena jednotlivých tovarov je vždy zobrazená v eshope pozvankynasvadbu.sk vedľa konkrétneho tovaru. Cena je vždy uvedená vrátane DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu ponúkaného tovaru, pričom ceny vstupujú do platnosti okamihom ich zverejnenia v eshope pozvankynasvadbu.sk.

Pre Kupujúceho je záväzná len cena, ktorá platila v okamihu odoslania objednávky. Zníženie pôvodnej ceny po odoslaní objednávky neoprávňuje Kupujúceho žiadať vrátenie rozdielu a zvýšenie pôvodnej ceny po prijatí objednávky neoprávňuje Predávajúceho žiadať o doplatenie rozdielu.

Cena tovaru, ktorá je uvedená v objednávke je záväzná aj pre účely prípadnej budúcej reklamácie.

 

Článok V: Poštovné a balné

 

Výška poštovného za doručenie objednávky pri platbe prevodom na účet vopred je stanovená na 2.99€.

Výška poštovného za doručenie objednávky pri platbe v hotovosti na dobierku je stanovená na 3.99€.

Predávajúci môže výšku poštovného kedykoľvek upraviť. Pre Kupujúceho je záväzná výška poštovného, ktorá bola platná v momente odoslania objednávky.

 

Článok VI: Platobné podmienky

 

Predávajúci ponúka pri objednávkach v eshope pozvankynasvadbu.sk dve možnosti na úhradu platby.

 • Platba prevodom na účet vopred: V tomto prípade bude objednávka odoslaná až po pripísaní platby na účet predávajúceho.
 • Platba v hotovosti na dobierku: V tomto prípade sa kupujúci zaväzuje uhradiť celú sumu pri preberaní tovaru kuriérskej spoločnosti.

Pri reklamácii alebo pri odstúpení od zmluvy, ak už bola suma uhradená, si Predávajúci vyhradzuje právo vrátiť túto sumu Kupujúcemu len prevodom na účet a to maximálne do 14 dní od uznania reklamácie, resp. od odstúpenia od zmluvy.

 

Článok VII: Storno objednávky

 

Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 24 hodín bez udania dôvodu. Zrušenie objednávky po uplynutí tohto času je možné len po zaplatení storno poplatku vo výške 50% z objednávky. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Kupujúcemu objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • ak sa už tovar nevyrába
 • ak tovar nie je momentálne dostupný a Predávajúci nie je schopný garantovať, že bude opäť v blízkej dobe dostupný
 • ak sa z technických príčin v systéme vytvorí objednávka na nedostupný tovar
 • ak objednávku nie je možné potvrdiť pre chybne uvedené kontaktné údaje Kupujúceho

V prípade, že nastane niektorá zo situácií uvedených v bode a, b, c je Predávajúci povinný bezodkladne kontaktovať Kupujúceho a navrhnúť mu ďalší postup na vyriešenie tohto problému.

Kupujúci má právo nesúhlasiť s navrhovanými alternatívnymi riešeniami a má právo odstúpiť od zmluvy.

Ak v týchto prípadoch došlo k uhradeniu objednávky Kupujúcim, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť prijatú sumu naspäť na účet Kupujúceho, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

 

Článok VIII: Odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť späť uhradenú sumu za tovar Kupujúcemu do 14 dní. Táto lehota začína plynúť dňom, kedy bol tovar Kupujúcim vrátený späť Predávajúcemu.

Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.

Výmena tovaru za nový

Kupujúci má právo do 14 dní od doručenia požadovať výmenu tovaru. Predávajúci sa zaväzuje

 • zabezpečiť Kupujúcemu náhradný tovar v zmysle požiadaviek Kupujúceho
 • vrátiť uhradenú sumu Kupujúcemu, ak náhradný tovar nie je Predávajúci schopný zabezpečiť

Lehota na dodanie náhradného tovaru je rovnaká, ako pri objednávke nového tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť späť uhradenú sumu za tovar Kupujúcemu do 14 dní. Táto lehota začína plynúť dňom, kedy bol tovar Kupujúcim vrátený späť Predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy, aj pri výmene tovaru za nový, musí tovar spĺňať nasledovné kritéria:

 • tovar musí byť zaslaný s faktúrou
 • tovar musí mať všetky štítky, s ktorými bol doručený
 • tovar musí byť v originálnom a nepoškodenom obale
 • tovar nesmie byť nosený, praný, žehlený
 • tovar nesmie javiť známky opotrebovania nad rámec vyskúšania
 • tovar musí byť zaslaný s týmto vyplneným formulárom (pdf)

Predávajúci neprevezme zásielku od Kupujúceho, ak ju Kupujúci zaslal na dobierku.

 

Článok IX: Reklamácia tovaru

 

1. Odoslaním objednávky Predávajúcemu Kupujúci potvrdzuje a berie na vedomie, že sa s reklamačným poriadkom Predávajúceho oboznámil v plnom rozsahu a súhlasí s ním. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa Reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na pozvankynasvadbu.sk.

 

2. Kontrola tovaru pri prevzatí

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu skontrolovať nepoškodenosť obalu, v ktorom je dodaný tovar zabalený. Ak sa pri prevzatí tovaru zistí, že obal je poškodený, Kupujúci je povinný priamo na mieste so zamestnancom kuriérskej spoločnosti, ktorá tovar doručila, spísať zápisnicu o zistených škodách. Kupujúci je súčasne povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Predávajúceho.

Zásielka prelepená ochrannou páskou Predávajúceho sa považuje za nepoškodenú, neotvorenú a originálnu. Ak je ochranná páska Predávajúceho pri preberaní tovaru poškodená, prípadne ak Kupujúci pri preberaní tovaru zistí ďalšie poškodenie balenia alebo neoprávnené otvorenie zásielky, nie je povinný takúto zásielku prevziať. Je však povinný spísať so zamestnancom kuriérskej spoločnosti zápisnicu, v ktorej bude uvedený dôvod, prečo k prevzatiu zásielky nedošlo. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.

Ak Kupujúci tovar prevezme a až následne zistí, že tovar je neúplný alebo inak poškodený prepravou, pričom toto poškodenie nebolo viditeľné na vonkajšom obale tovaru alebo ochrannej páske Predávajúceho, je Kupujúci povinný bezodkladne uplatniť reklamáciu u Predávajúceho. V opačnom prípade sa dodanie tovaru považuje za úplné, bez vád a reklamácie z tohto titulu má právo Predávajúci neakceptovať.

Kupujúci môže uplatniť svoju reklamáciu na adrese Predávajúceho: Štefánikova 3794, 085 01 Bardejov. Kupujúci sa pri uplatnení reklamácie nemôže domáhať okamžitého vybavenia reklamácie u Predávajúceho, ktorá bude vybavená reklamačným oddelením Predávajúceho v zákonom stanovenej lehote a v súlade s týmto Reklamačným poriadkom.

 

3. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný vyplniť reklamačný formulár, ktorý je dostupný na pozvankynasvadbu.sk 

Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

a) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko,

b) Číslo elektronickej objednávky,

c) Popis vád tovaru

d) Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho, názov a kód banky, v ktorej je účet vedený

e) Dátum

f) Podpis Kupujúceho, ak zasiela vyplnený formulár prostredníctvom pošty.

V prípade nesprávne alebo neúplne vyplneného formuláru alebo ak k reklamačnému formuláru nie je priložená faktúra, Predávajúci vyzve Kupujúceho na doplnenie/opravu chýbajúcich/nesprávnych údajov alebo na priloženie chýbajúcich dokladov.

V prípade, že Kupujúci nereaguje na telefonickú alebo emailovú výzvu Predávajúceho, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

V prípade, že Kupujúci nezašle spolu s reklamačným formulárom a faktúrou aj tovar, ktorého sa reklamácia týka, Predávajúci má právo nepokračovať v reklamačnom konaní, a to až do okamihu doručenia tovaru, ktorého sa reklamácia týka. Ak ani po opakovaných výzvach Predávajúceho Kupujúci nedoručí tovar určený na reklamáciu, má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

 

4. Záručné podmienky a záručná doba

Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, v ktorom bol tovar odovzdaný Kupujúcemu. Reklamácia musí byť zo strany Kupujúceho uplatnená do uplynutia záručnej doby. Uplynutím tejto doby zaniká nárok Kupujúceho na uplatnenie reklamácie.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u Predávajúceho a ktorý bol zaplatený. Kupujúci je povinný vo formulári čo najpresnejšie popísať dôvody reklamácie, t.j. vady tovaru, pre ktoré objednaný tovar reklamuje.

Za vadu tovaru sa nepovažuje vada, ktorá vznikla počas trvania záručnej doby v dôsledku opotrebenia tovaru, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Súčasťou každého dodaného tovaru je faktúra (doklad o kúpe tovaru). Faktúra slúži ako záručný doklad. Kupujúci je povinný k vyplnenému formuláru vždy priložiť aj faktúru. Nepriložením faktúry zaniká Kupujúcemu nárok na uplatnenie reklamácie. Kupujúci nemá nárok na uplatnenie reklamácie ani v prípade vád, o ktorých v čase odoslania objednávky vedel, resp. bol informovaný Predávajúcim.

Predávajúci je povinný prijať a vybaviť každú reklamáciu, ak boli zo strany Kupujúceho splnené podmienky pre uplatnenie reklamácie.

Predávajúci môže ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • reklamovaný tovar opraví a vráti Kupujúcemu,
 • vymení vadný tovar za nový,
 • vráti kúpnu cenu Kupujúcemu,
 • vyplatí Kupujúcemu primeranú zľavu z ceny tovaru,
 • reklamáciu Kupujúceho zamietne.

Spôsob vybavenia reklamácie určí Predávajúci po dohode s Kupujúcim. Reklamačné konanie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. V opačnom prípade má Kupujúci právo požadovať výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

O výsledku reklamačného konania informuje Predávajúci Kupujúceho zaslaním emailu na emailovú adresu Kupujúceho.

 

5. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok.

Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na pozvankynasvadbu.sk 

ADRESA PRE REKLAMÁCIU TOVARU 

DOMTEX s. r. o.

Štefaniková 3794

085 01 Bardejov

Slovenská republika

 

Článok X: Ochrana osobných údajov

 

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

 

Článok XI: Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

 

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

Posledná aktualizácia dňa 28.05.2019

ZmYwMDY